Geometrické plány

Geometrický plán (GP) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí atp. Geometrický plán (dříve se uváděly rozdílné názvy) se používá v české praxi nepřetržitě od 80. let 19. století. Podle § 2 písm. j) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), jde o technický podklad pro vyhotovování listin, na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.

Zpracováváme geometrické plány pro všechny účely, níže uvádím nejčastěji požadované geometrické plány:

  • Geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změnu obvodu budovy zaměřujeme a zpracováváme po dokončení stavby. Stejnopisy geometrického plánu předáváme objednateli. Geometrický plán pro vyznačení budovy se předkládá ke kolaudaci. Po ukončení kolaudačního řízení vlastník přikládá geometrický plán a další listiny k žádosti o zápis budovy do katastru nemovitostí.
  • Geometrický plán pro rozdělení pozemku nebo změnu hranic pozemku zaměřujeme a zpracováváme podle zadání a požadavků zákazníka. Stejnopisy geometrického plánu pro rozdělení pozemku předáme objednateli. Na stejnopis geometrického plánu pro rozdělení pozemku vyjadřuje souhlas s dělením příslušný stavební úřad, žádost o souhlas podává majitel pozemku. Takový geometrický plán je podkladem k sepsání smlouvy. Účastníci podepsanou smlouvu se stejnopisem geometrického plánu pro rozdělení pozemku podávají ke vkladu do katastru nemovitostí.
  • Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku vyhotovujeme často pro pokládku a údržbu sítí položených na cizích pozemcích, nebo na žádost zákazníků pro vyznačení nějakého práva. Stejnopisy geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku předáme objednateli. Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku je podkladem k sepsání smlouvy. Účastníci podepsanou smlouvu se stejnopisem geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku podávají ke vkladu do katastru nemovitostí.

Kontaktujte nás

Geodetická kancelář AGES Pardubice Vám geometrické plány vyhotoví. Kontaktujte nás